5D-LAB.NL
MENU

Privacybeleid

Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van het 5D-LAB, onderdeel van Fysiovenne. In deze verklaring wordt onder “5D-LAB” verstaan de praktijk, gevestigd aan de binnenbuurt 14, 1448 LE te Purmerend. 5D-LAB wordt zakelijk geleid door Mevr. R. Knibbe – de Boer.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe 5D-LAB omgaat met uw persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke gegevensverwerkingen

5D-LAB, gevestigd in Purmerend, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanmaken van een online afspraak op www.5D-LAB.nl.

Categorieën persoonsgegevens, verwerkingsdoelen, rechtsgronden en bewaartermijnen

5D-LAB verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de specifiek vermelde doeleinden op de vermelde rechtsgronden gedurende een bepaalde bewaartermijn:

het online maken van een afspraak

NAW gegevens (voornaam, tussenvoegsels, achternaam, telefoonnummer en e- mail), aangevuld met vragen omtrent de achtergrond van de boeker t.b.v. de afspraak, bijvoorbeeld een blessure/klacht, danwel een relatie tot een bepaalde activiteit of sport.

Let op: Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan 5D- LAB verstrekken, indien een van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger ons hiervoor namens jou toestemming heeft gegeven. Wij verzoeken je daarom om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken, indien je daarvoor geen toestemming hebt gekregen van je ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Personaliseren van aanbiedingen en communicatie

Eerdere contactmomenten in combinatie met de eerder aangeleverde contactgegevens worden gebruikt om u rondom uw behandeling overleg met u te

kunnen hebben over de inhoud of voortgang. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om te overleggen over de te maken afspraken en andere praktische zaken die verband houden met uw behandeling. Naderhand wordt uw mailadres gebruikt om een vragenlijst toe te sturen waarbij u uiteraard vrij bent om deze in te vullen.

Rechtsgronden

5D-LAB verwerken deze persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben voor het verwerken van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U kunt een gegeven toestemming op ieder gewenst moment intrekken;
 • Het uitvoeren en / of voorbereiden van een overeenkomst, waarbij degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben partij is;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • Noodzaak voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, waarbij de belangen van de degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben om zijn persoonsgegevens te beschermen worden afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Bij de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke moet je bijvoorbeeld denken aan het verwerken van gegevens ten behoeve van direct marketing.

Ontvangers / categorieën van ontvangers

De u betreffende persoonsgegevens kunnen door 5D-LAB, zo nodig, worden verstrekt aan:

 • de medewerkers van 5D-LAB die werkzaam zijn als Bewegingswetenshapper (zowel eigen personeel als ZZP’ers)
 • de medewerkers van 5D-LAB die werkzaam zijn op de afdeling e-commerce;
 • de medewerkers van 5D-LAB die werkzaam zijn op de finance afdeling
 • aan derden, indien 5D-LAB gebruik maakt van deze diensten van deze derden. Derden zijn bijvoorbeeld mediabureaus die namens 5D-LAB online marketing op zich nemen, maar ook IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die 5D-LAB gebruikt om haar service aan de klanten aan te kunnen bieden. Met deze derden zal 5D-LAB uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen.

Beveiliging

5D-LAB gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. 5D-LAB zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

5D-LAB bewaart de persoonsgegevens op een eigen, beveiligde server.

Indien 5D-LAB gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van 5D-LAB zal uitvoeren, zal 5D-LAB deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van uw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Indien 5D-LAB gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van 5D-LAB zal uitvoeren, zal 5D-LAB deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van uw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Indien u een zwakke plek in de beveiliging opmerkt kunt u deze aan 5D-LAB melden. Correcte meldingen worden zo spoedig mogelijk door 5D-LAB onderzocht en (indien mogelijk) opgelost.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 12 maanden na uw laatste activiteit op de website www.5d-lab.nl. Indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen, dan zullen wij deze uiteraard volgen. Bepaalde (persoons)gegevens moeten bijvoorbeeld van de fiscus zeven jaar bewaard worden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

5D-LAB kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:

 • U daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
 • Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van 5D-LAB in uw eigen belang is (bijvoorbeeld aan politie, justitie of medisch personeel);
 • 5D-LAB een of meerdere onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij;
 • 5D-LAB gebruik maakt van diensten van derden. Derden zijn bijvoorbeeld mediabureaus die namens 5D-LAB online marketing op zich nemen, maar ook IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die 5D-LAB gebruikt om haar service aan u aan te kunnen bieden. Met deze derden zal
 • 5D-LAB uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen

Indien uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt u daaraan voorafgaand van op de hoogte gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Register van de verwerkingsactiviteiten

Onze verwerkingen zijn geregistreerd in het register van de verwerkingsactiviteiten. 5D-LAB houdt een dergelijk register bij.

Minderjarigen

Indien u jonger dan 16 jaar bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken onze website.

Functionaris voor gegevensverwerking

Voor de (controle op) de juiste behandeling en verwerking van gegevens is er binnen 5D-LAB een functinaris aangesteld:

Dhr. M.S. (Maarten Knibbe)

maarten@fysiovenne.nl

Cookies

Op onze website www.5d-lab.nl maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. 5D-LAB maakt gebruik van zowel functionele, analytische en tracking cookies.

Functionele cookies worden gebruikt om de website www.5d-lab.nl te laten functioneren en uw voorkeuren te bewaren.

Analytische cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen van gebruikers die de website www.5d-lab.nl bezoeken om hiermee de functionaliteiten en de content op de website www.5d-lab.nl te optimaliseren. Hiervoor schakelt 5D-LAB ook derden in, zoals Google.

Tracking cookies worden gebruikt om u als klant te volgen om daarmee (surf)gedrag, interesses en voorkeuren in kaart te brengen. Deze informatie wordt gebruikt om u gerichte boodschappen te kunnen tonen die voor u interessant kunnen zijn. Hiervoor schakelt 5D-LAB hulp in van derde partijen, zoals Google, Facebook.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookie informatie.

Klachten

U kunt uiteraard contact met ons opnemen, zoals hiervoor ook aangegeven, indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat wij uw klacht niet naar behoren afhandelen, kunt u naar de rechter stappen. Als u naar de rechter wil, dan start u een verzoekschriftprocedure. Dat betekent dat u een brief schrijft aan de kantonrechter met een duidelijke omschrijving van uw klacht. U heeft daarvoor geen advocaat nodig. Ten slotte kunt u ook een tip geven aan de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dit kunt u doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring kunt u vinden op: www.5d-lab.nl/privacybeleid

Verwijzingen

Websites van anderen waarnaar 5D-LAB verwijst kunnen een ander privacy beleid hanteren. Voor de inhoud van deze andere websites kan 5D-LAB geen verantwoordelijkheid dragen. Wij raden u aan zich op de hoogte te stellen van de regels voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

Dit privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 29 januari 2020.